Aštuoni globos (rūpybos) šeimoje žingsniai:

Pirmas žingsnis. Kas gali kreiptis?

Globėjais (rūpintojais) gali būti skiriami:

 • asmenys iki 65 metų amžiaus, išskyrus artimąjį giminaitį (artimi vaiko giminaičiai yra seneliai, broliai ir seserys), jei jis nori laikinai globoti (rūpinti) jaunesnį kaip 10 metų vaiką;
 • ne jaunesni nei 21 metų amžiaus, išskyrus artimąjį vaiko giminaitį.

Globoti (rūpinti) norintis asmuo nebūtinai turi būti susituokęs ar privalo turėti būstą, priklausantį jam nuosavybės teise. Svarbiausia, kad asmuo, norintis globoti (rūpinti) be tėvų globos paliktą vaiką, turėtų tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.

Svarbu pažymėti, kad globėju (rūpintoju) negalėsite būti, jeigu:

 • neatitiksite nurodyto amžiaus;
 • esate pripažinti neveiksniu šioje srityje arba ribotai veiksniu šioje srityje;
 • nuo Jūsų buvo atskirtas vaikas;
 • Jūs jau buvote įtėviu (įmote) ir Jūsų tėvų valdžia buvo apribota dėl to, kad Jūs netinkamai atlikote savo pareigas arba Jūs buvote atskirtas nuo vaiko;
 • jeigu buvote nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų dėl netinkamo savo kaip globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo, globotinio (rūpintinio) teisių ir interesų apsaugos neužtikrinimo, dėl savo teisių naudojimo savanaudiškais tikslais.

Antras žingsnis. Kur kreiptis?

Jeigu norite globoti (rūpinti) šeimoje be tėvų globos likusį vaiką, turite kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau – Vaiko teisių apsaugos skyrius), kurio darbuotojams padedant, bus pradėta globos (rūpybos) šeimoje procedūra.

Trečias žingsnis. Kokius dokumentus pateikti?

Vaiko teisių apsaugos skyriui reikia pateikti:

 1. Prašymą, kuriame nurodomas Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeimyninė ir materialinė padėtis, išlaikomų asmenų skaičius, šeimos sudėtis, globos (rūpybos) motyvai, pageidaujamų globoti (rūpinti) vaikų skaičius, jų amžius, lytis, globos (rūpybos) rūšis. Prašyme taip pat turite nurodyti, ar sutinkate, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius pats savarankiškai surinktų kitus reikalingus dokumentus, duomenis ir informaciją;
 2. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046a forma) sveikatos pažymėjimą, patvirtinantį, kad Jūs nesergate ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;
 3. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad Jūs norite tapti be tėvų globos palikto vaiko globėju (rūpintoju).

Jei Jūsų rašytiniame prašyme nurodyta, kad Jūs sutinkate, jog Vaiko teisių apsaugos skyrius pats savarankiškai surinktų žemiau nurodytus dokumentus, duomenis ir informaciją, būtina žinoti, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius surenka šiuos dokumentus:

 1. duomenis, įrodančius Jūsų santuoką, jeigu Jūs esate susituokęs, ištuoką, jeigu Jūs esate išsituokęs, sutuoktinio mirtį, jeigu Jūs esate našlys (našlė);
 2. duomenis, įrodančius Jūsų giminystę su vaiku, kurį norėtumėte globoti (rūpinti), jeigu Jūs esate vaiko giminaitis;
 3. duomenis, įrodančius santuokos pripažinimą negaliojančia, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia;
 4. duomenis, įrodančius sutuoktinių gyvenimą skyrium, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium;
 5. pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) apie Jūsų teistumą už tyčinius nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos – pažymą apie Jūsų administracinių teisės pažeidimų padarymą;
 6. pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento apie kartu su Jumis gyvenančių kitų fizinių asmenų teistumą už tyčinius nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos – pažymą apie kartu su Jumis gyvenančių kitų fizinių asmenų administracinių teisės pažeidimų padarymą;

Ketvirtas žingsnis. Pasirengimo globoti (rūpinti) šeimoje patikrinimas

Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs aukščiau nurodytus dokumentus, patikrina:

 • ar Jūs nesate teismo pripažinti neveiksniu arba ribotai veiksniu šioje srityje;
 • ar Jums nebuvo ar nėra apribota tėvų valdžia;
 • ar Jūs nebuvote nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų;
 • ar Jūs nesergate ligomis, kurioms esant negalėtumėt globoti (rūpinti) vaiko.

Pradinis Jūsų įvertinimas truks ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų rašytinio prašymo skirti globėju (rūpintoju) pateikimo.

Penktas žingsnis. Mokymai būsimiems globėjams (rūpintojams)

Jei nenustatoma aplinkybių, dėl kurių Jūs negalėtumėte būti globėju (rūpintoju):

 • Vaiko teisių apsaugos skyrius Jūsų dokumentus siunčia globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (toliau – GIMK) atestuotiems socialiniams darbuotojams, kurie veda mokymus būsimiems globėjams (rūpintojams);
 • Mokymų trukmė – ne ilgiau nei 3 mėnesiai nuo teigiamo pradinio įvertinimo priėmimo ir duomenų apie būsimąjį globėją (rūpintoją) pateikimo GIMK specialistams. Mokymus sudaro 10 grupinių sesijų ir ne mažiau kaip 2 individualūs susitikimai, tačiau pagal poreikį gali būti organizuojama ir daugiau, būsimųjų globėjų (rūpintojų) ar įtėvių namuose. GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai grupinių ir individualių susitikimų metu ištirs Jūsų gyvenimo sąlygas, gyvenimo būdą, atliks Jūsų pasirengimo globoti (rūpinti) įvertinimą ir parengs išvadą dėl pasirengimo šeimai globoti (rūpinti);
 • Mokymai yra privalomi visiems norintiems tapti vaiko globėjais (rūpintojais) asmenims, išskyrus vaiko artimuosius giminaičius;
 • Mokymai nėra privalomi, tačiau rekomenduojami vaiko artimiesiems giminaičiams, dėl kurių teigiamo pradinio įvertinimo Vaiko teisių apsaugos skyrius priima sprendimą, taip pat fizinio asmens sutuoktiniui ar bendrai gyvenančiam neįregistravus santuokos asmeniui.

Šeštas žingsnis. Išvados apie asmens, norinčio globoti (rūpinti) vaiką, pasirengimą globoti (rūpinti)

 • Išvados dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai) parengimas trunka ne ilgiau nei 30 dienų nuo globėjams (rūpintojams) skirtų mokymų pasibaigimo.
 • Pažymėtina, kad jei pageidaujate globoti (rūpinti) konkretų vaiką, išvada dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai) yra ruošiama atsižvelgiant vaiko poreikius ir Jūsų galimybes juos tenkinti.
 • Atestuoti socialiniai darbuotojai, parengę išvadą apie Jūsų pasirengimą globoti (rūpinti) be tėvų globos likusiu vaiku, ją persiunčia Vaiko teisių apsaugos skyriui.

Septintas žingsnis. Galimo globoti (rūpinti) vaiko pasiūlymas

 • Esant teigiamai išvadai, Vaiko teisių apsaugos skyrius Jums pateiks informaciją apie galimą globoti (rūpinti) be tėvų globos likusį vaiką (jei nesikreipėte dėl konkretaus vaiko globos (rūpybos)). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ne šeimai parenkamas vaikas, o vaikui ieškoma šeimos, kuri galėtų geriausiai tenkinti konkretaus vaiko poreikius.
 • Jeigu Jūs būsite paskirtas vaiko laikinuoju globėju (rūpintuoju), globosite (rūpinsitės) vaiką, iki bus išspręstas klausimas dėl galimybės vaiką grąžinti į biologinę šeimą; kol teismas priims sprendimą (nutartį) dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo; iki vaiko pilnametystės (arba emancipacijos); kol jis bus įvaikintas.
 • Jeigu Jūs būsite paskirtas vaiko nuolatiniu globėju (rūpintuoju), Jūsų globojamo (rūpinamo) vaiko globa (rūpyba) gali tęstis iki pilnametystės (arba emancipacijos) arba kol jis susituoks; kol jis bus įvaikintas; kol jis bus grąžintas tėvams.

Aštuntas žingsnis. Tęstinės paslaugos globėjams (rūpintojams)

 • Esamiems globėjams (rūpintojams), siekiant padėti išspręsti iškilusias problemas, atsiradus naujam šeimos nariui, juos palaikyti, GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai organizuoja ir veda tęstinius mokymus, savitarpio paramos grupių užsiėmimus, teikia individualias konsultacijas. Mokymų metu globėjams (rūpintojams) pateikiama naudinga informacija, kaip auginti ir auklėti be tėvų globos likusį vaiką, globėjai (rūpintojai) bendrauja tarpusavyje.
 • Tęstinius globėjų mokymus sudaro dešimt dalių. Visos mokymo programos trukmė – 84 valandos. Pagal šeimos poreikį patys mokytojai sprendžia, kaip organizuoti mokymus ir kokias temas jų metu nagrinėti.

Globėjai (rūpintojai) ir įtėviai, patiriantys sunkumų, augindami vaiką, gali kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos specialistus arba į GIMK atestuotus socialinius darbuotojus, teikiančius paslaugas po įvaikinimo ir globos (rūpybos) atvejais (organizuoja tęstinius mokymus, savitarpio paramos grupes ir teikia individualias konsultacijas).

Naudinga informacija

Socialinės garantijos

 • Kiekvienam vaikui, globojamam (rūpinamam) šeimoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) išmoka. Kai globojamam (rūpinamam) vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp 4 bazinių socialinių išmokų dydžio ir šių išmokų dydžio.
 • Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2016 m. sausio 1 d. yra mokamas 1 bazinės socialinės išmokos dydžio (38 Eur), o nuo 2017 m. sausio 1 d. – 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
 • Jeigu globojamas (rūpinamas) vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, jam skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio (76 Eur) išmoka per mėnesį.

Globos (rūpybos) išmoka ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas neskiriami ir nemokami:

 1. jeigu vaikas yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu;
 2. jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

Vaiko priežiūros atostogos

Pagal šeimos pasirinkimą motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskirtam vaiko globėju, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis.

Asmenų aptarnavimas
Asmenys, besidomintys globa (rūpyba) šeimoje, gali kreiptis į Tarnybą adresu A. Vivulskio g. 13, Vilniuje, tel. (8 5) 231 0928, faks. (8 5) 231 0927 ir el. p. info@vaikoteises.lt. Asmenis aptarnaujantis asmuo – Tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Mažena Ivanova.

Vaiko globos (rūpybos) klausimais konsultuoja Tarnybos Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė Akvilė Bumblytė tel. (8 5) 243 1164 ir el. p. akvile.bumblyte@vaikoteises.lt bei Veiklos planavimo ir stebėsenos skyriaus vyriausioji specialistė Renata Maslauskienė tel. (8 5) 243 1160 ir el. p. renata.maslauskiene@vaikoteises.lt.

Darbo laikas:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais – nuo 8 val. iki 17 val.

Penktadieniais – nuo 8 val. iki 15.45 val.

Pietų pertrauka – nuo 12 val. iki 12.45 val.
Darbuotojai, dirbantys kitokiu laiku.

Daugiau informacijos apie Tarnybą ir jos vykdomą veiklą rasite Tarnybos interneto svetainėje www.vaikoteises.lt, socialinėje paskyroje Facebook „Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba“.

Besidomintieji be tėvų globos likusių vaikų globa (rūpyba) gali kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriųGIMK specialistus.