Projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ partnerių paslaugų teikimas darbuotojo laikinojo nedarbingumo metu

Įdarbinimo su pagalba ir Pagalbos priimant sprendimus paslaugas teikiančių darbuotojų laikino nedarbingumo metu projekto Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra (toliau- Projektas) partneris gali:

  1. Skirti pavadavimą kitam Projekte dirbančiam darbuotojui, atitinkančiam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrai finansuojamo Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-03-0001 įgyvendinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) keliamus reikalavimus, pateikiant jo tinkamumą įrodančius dokumentus (jei iki tol nebuvo pateikti) bei įsakymą dėl pavadavimo el. paštu: drazdauskaite@ndt.lt. Bendras darbuotojo darbo laikas turi nepažeisti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų maksimaliojo darbo laiko ribojimų.
  2. Laikinai įdarbinti naują darbuotoją, atitinkantį Aprašo keliamus reikalavimus, pateikiant jo tinkamumą įrodančius dokumentus el. paštu: drazdauskaite@ndt.lt
  3. Laikinai stabdyti paslaugos teikimą apie tai raštu informuojant regioninį ekspertą ir projektą administruojančius asmenis.

Apsaugoto būsto paslaugą teikiančio darbuotojo laikino nedarbingumo metu partneris gali:

  1. Skirti pavadavimą kitam Projekte dirbančiam darbuotojui, atitinkančiam Aprašo keliamus reikalavimus pateikiant jo tinkamumą įrodančius dokumentus (jei iki tol nebuvo pateikti) bei įsakymą dėl pavadavimo el. paštu: drazdauskaite@ndt.lt. Bendras darbuotojo darbo laikas turi nepažeisti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų maksimaliojo darbo laiko ribojimų.
  2. Laikinai įdarbinti naują darbuotoją, atitinkantį Aprašo keliamus reikalavimus, pateikiant jo tinkamumą įrodančius dokumentus el. paštu: drazdauskaite@ndt.lt.
  3. Apsaugoto būsto paslaugą teikiantys Projekto partneriai privalo užtikrinti nepertraukiamą paslaugos teikimą, todėl yra negalimas laikinas teikiamos paslaugos stabdymas.

Apmokėjimas laikino nedarbingumo laikotarpiu

Ligos pašalpą už pirmas dvi ligos dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku, apmoka darbdavys. Iš projekto lėšų galima mokėti tiek sergančiajam, tiek pavaduojančiam darbuotojui, jei neviršijama numatyta darbo užmokesčio suma, priešingu atveju projekto partneris užtikrina kitus apmokėjimo būdus.

SUPAPRASTINTO PASLAUGOS TEIKIMO  GRAFIKO PILDYMO INSTRUKCIJA

 

Prieš pildant Paslaugos teikimo grafiką, regioniniam ekspertui el. paštu pateikiamas Paslaugos gavėjų sąrašas kartu pridedant Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) išduotas asmens darbingumo lygio pažymos kopiją, kurioje būtų nurodytas ligos diagnozė pagal TLK-10 (kodas F), o jeigu pažymoje šios žymos nėra, tuomet pridedama: gydytojo pažyma  arba NDNT informacinės sistemos,  duomenų bazės išrašas, kur būtų nurodyta diagnozė su kodu F.

Regioninis ekspertas suderintą sąrašą siunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas).

Gavus regioninio eksperto pritarimą ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Paslaugos teikimo pradžios pateikiamas Paslaugos teikimo grafikas (toliau – Grafikas).

Grafikas pildomas Departamentui pateiktoje MS Excel formoje, jos nekeičiant (formulės, langelių dydžiai ir t.t).

Grafiko viršuje įrašoma pildymo data, ataskaitinis laikotarpis (pvz.: 2020 m. gegužės mėn.), projekto kodas  (08.4.1.-ESFA-V-405-03-0001).

Grafoje „Fizinio rodiklio Nr.“ įrašomas projekto paraiškoje nurodytas numeris pagal planuojamą teikti paslaugą (1.1.1.1 – socialinės dirbtuvės; 1.1.1.2 – apsaugotas būstas; 1.1.1.3 – įdarbinimas su pagalba; 1.1.1.4 – pagalba priimant sprendimus).

Grafoje „Paslaugos teikėjas (partneris)“ įrašomas organizacijos pavadinimas, kuris yra nurodytas Valstybės įmonės Registrų centras įmonių registre.

Grafoje „Paslaugos teikimo vieta“ įrašomas tikslus adresas, kuriuo bus teikiama paslauga (pvz.: apsaugoto būsto paslaugos atveju įrašomas buto, kuriame bus apgyvendintas paslaugos gavėjas, adresas. Įdarbinimo su pagalba bei Pagalba priimant sprendimus atvejais reikia nurodyti įstaigos buveinės adresą).

Grafoje „Regionas“ įrašomas regionas, kuriame planuojamas paslaugų teikimas.

Grafoje „Paslaugos teikimo periodas“ įrašomi metai ir mėnuo, už kuriuos teikiamas grafikas (pvz.: 2020 m. gegužės mėn.). Grafiką reikia teikti kas mėnesį.

Grafoje „Paslaugos teikimo pradžia“ įrašoma paslaugos teikimo pradžios data (socialinių dirbtuvių atveju – pirmoji darbo diena).

Grafa „Pradžios valanda“ taikoma tik socialinėms dirbtuvėms – įrašomas socialinių dirbtuvių veiklos pradžios laikas t. y. paslaugos teikimo paslaugos gavėjui pradžios valanda. Teikiant kitas  paslaugas šis laukelis paliekamas tuščias.

Grafoje „Paslaugos teikimo pabaiga“ įrašomas paskutinė paslaugos teikimo data. Tuo atveju, jei paslauga bus tęsiama kitą mėnesį, įrašoma einamojo mėnesio paskutinė diena.

Grafa „Pabaigos valanda“ taikoma tik socialinėms dirbtuvėms – įrašomas socialinių dirbtuvių veiklos pabaigos laikas.

Grafoje „Paslaugos teikimo trukmė“ įrašoma vienam darbuotojui tenkanti paslaugos teikimo valandų suma per grafike minimą laikotarpį.

Grafoje „Paslaugos gavėjų vardas pavardė“ įrašomi paslaugos gavėjų vardai ir pavardės. Tuo atveju, jei paslaugos teikimo laikai skiriasi, jie įrašomi skirtingose eilutėse.

Grafoje „Paslaugą teikiančio specialisto kontaktai“ nurodomi  paslaugą teikiančio darbuotojo kontaktai.

Grafoje „Komentarai“ įrašomi komentarai  (pvz.: paslaugos gavėjų skaičius).