Kas yra socialinis globėjas?

sveciavimasisSocialiniai globėjai - tai asmenys, išklausę globėjų ir įtėvių mokymus bei konsultavimo kursus, pasirengę į savo šeimą priimti vieną ar keletą vaikų (iki 3 vaikų, išskyrus tuos atvejus, kai neišskiriami broliai ir/ar seserys), netekusių tėvų globos. Atsižvelgiant į tai, kad laikinosios globos tikslas yra grąžinti vaiką į šeimą, šiais vaikais socialinis globėjas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į savo šeimą arba, jei biologinėje šeimoje sunkumų išspręsti nepavyks, jiems bus siekiama surasti globėjų/įtėvių šeimą. Vadovaujantis LR Civilinio kodekso 3.249, 3.253 ir 3.261 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XII-1879 nuo 2017 m. sausio 1 d. vaiko laikinoji globa (rūpyba) galės trukti ne ilgiau kaip dvylika mėnesių. Laikinoji globa (rūpyba) socialinio globėjo šeimoje organizuojama siekiant užtikrinti be tėvų globos likusio vaiko teisių ir įstatymų ginamų interesų įgyvendinimą ir apsaugą, suteikiant vaikui tokias artimiausias šeimos gyvenimui sąlygas, kokių reikia jo fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei bei socialinei raidai, ir tokią šeimos aplinką, kokios reikia jo gerovei. Socialinio globėjo namuose gali būti apgyvendinti vaikai nuo 0 iki 18 metų.