LR Civilinis kodeksas LR Civilinio proceso kodeksas LR Lygių galimybių įstatymas LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas LR Pilietybės įstatymas LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas LR Socialinių paslaugų įstatymas LR Valstybinių šalpos išmokų įstatymas LR Transporto lengvatų įstatymas LR Užimtumo rėmimo įstatymas LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymas LR socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas LR įstatymas dėl Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo ratifikavimo LR šeimynų įstatymas LR įstatymas Dėl Europos konvencijos dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo ratifikavimo LR išmokų vaikams įstatymas LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas  LR Vaikų išlaikymo fondo įstatymas 2008 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas