Informacija atnaujinama

IGP-apvalus-spalvotas

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uždavinys: Parengti vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) skirtų ir jų individualius poreikius atitinkančių naujų formų bendruomeninių paslaugų metodinį pagrindą ir pagerinti esamų socialinių paslaugų prieinamumą bei kokybę.

1 uždavinio įgyventos veiklos

 

2. Uždavinys: Atlikti bandomųjų globos įstaigų gyventojų individualių poreikių bei įstaigų darbuotojų kompetencijos ir motyvacijos vertinimą.

2 uždavinio įgyventos veiklos

 

3. Uždavinys: Tobulinti socialines paslaugas administruojančių ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančių darbuotojų profesinę kompetenciją.

3 uždavinio įgyventos veiklos

 

4. Uždavinys: Vykdyti Institucinės globos pertvarkos tarpinstitucinį, tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, plėtojant naujų formų bendruomenines paslaugas, užtikrinant socialinių paslaugų teikimo kompleksiškumą, rengiant pertvarkomų įstaigų, bendruomeninių paslaugų ir jų infrastruktūros planus bei vykdyti pertvarkos stebėseną.

4 uždavinio įgyventos veiklos

 

5. Uždavinys: Skatinti fizinių asmenų, šeimynų ir nevyriausybinių organizacijų vaikų globojimą (rūpinimąsi), vaikų įvaikinimą ir (ar) socialinių paslaugų teikimą likusiems be tėvų globos, patiriantiems socialinę riziką, neįgaliesiems bei savanorišką darbą šioje srityje, keisti visuomenės ir vietos bendruomenės vertybines nuostatas dėl institucinės globos pertvarkos, užtikrinti vykdomų pertvarkos procesų viešumą, projekto ir rezultatų žinomumą.

5 uždavinio įgyventos veiklos