Mokymai

Informacija atnaujinama

 

3. Uždavinys: Tobulinti socialines paslaugas administruojančių ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančių darbuotojų profesinę kompetenciją.

Veikla Tikslas Planuojamas pasiekti rodiklis
3.1. Apmokyti socialines paslaugas administruojančius ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančius darbuotojus Apmokyti ir suteikti socialines paslaugas administruojančių ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiantiems darbuotojams reikalingas žinių ir įgūdžius, reikalingus tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. 3.1.1. Apmokyti darbuotojai, 6692 asmenų

Įgyvendinta/numatoma:

3.1.1.1. Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistai parengti darbui su budinčiais (profesionaliais) globėjais

 • Mokymai buvo vykdomi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  atestuotiems asmenims pagal nacionalinę globėjų (rūpintojų) budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų rengimo programą GIMK.
 • Mokymai buvo vykdomi 2018 08-09 mėn., apmokyti 149 GIMK specialistai.

3.1.1.3 Apmokyti asmeniniai asistentai

 • Mokymų tema: „Asmeninio asistento darbo ypatumai teikiant paslaugas asmenims, turintiems negalią bei jų šeimoms“
 • Mokymai (24 ak. val. trukmės) buvo vykdomi 2018 09- 11 mėn., apmokyti 253 soc. darbuotojai, teikiantys (ketinantys teikti) asmeninio asistento paslaugą. Mokymai vykdyti visuose Lietuvos regionuose.

3.1.1.4 Apmokyti su vaiku ir šeima dirbantys darbuotojai

 • Mokymų tema„Darbo ypatumai teikiant bendruomenines paslaugas likusiems be tėvų vaikams (įskaitant kūdikius), patiriantiems riziką vaikams bei jų šeimoms“
 • Mokymai (16 ak. val. trukmės) buvo vykdomi 2017 07- 2018 04, apmokyti 844 su vaiku ir šeima dirbantys darbuotojai. Mokymai vykdyti visuose Lietuvos regionuose.

3.1.1.5 Apmokyti su neįgaliaisiais ir jų šeimomis dirbantys darbuotojai

 • Mokymų tema: „Darbo ypatumai teikiant bendruomenines paslaugas asmenims, turintiems proto, psichikos negalią, bei jų šeimoms“
 • Mokymai (16 ak. val. trukmės) buvo vykdomi 2017 07- 2018 04, apmokyta 800 su neįgaliaisiais ir jų šeimomis dirbančių darbuotojų. Mokymai vykdyti visuose Lietuvos regionuose.

3.1.1.6 Apmokyti savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojai

 • Mokymų tema: „Bendruomeninių paslaugų vaikams teikimas savivaldybėje“
 • Mokymai (8 ak. val. trukmės) buvo vykdomi 2017 08-12 mėn., apmokyta 171 VTAS darbuotojas.

3.1.1.7 Pertvarkomų įstaigų vadovų mokymai

 • Mokymų tema: „Vadovavimas įstaigai institucinės globos pertvarkos kontekste“
 • Mokymai (8 ak. val. trukmės) buvo vykdomi 2018 09-10 mėn., apmokyta 98 globos įstaigų vadovai.

3.1.1.8 Apmokyti pertvarkomų globos įstaigų darbuotojai

 • Mokymų tema: „Pokyčiai pereinant nuo institucinės globos, prie paslaugų teikimo bendruomenėje“
 • Mokymai (8 ak. val. trukmės) vykdyti visuose Lietuvos regionuose, apmokyti 2905 pertvarkomų globos įstaigų darbuotojų.

3.1.1.9  Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistų parengimas darbui su ketinantiems globoti artimaisiais giminaičiais

 • Parengta Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programa (Mokytojo knyga ir Dalyvio knyga)
 • Įvyko 24 ak. val. 3 dienų mokymai 3 grupėms: 2016 m. kovo 14–16 d., 2016 m. kovo 21–23 d. ir 2016 m. balandžio 4–6 d.
 • Apmokyti 61 (>56) atestuoti socialiniai darbuotojai.

3.1.1.10 Apmokyti už socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą atsakingų savivaldybių administracijų struktūrinių padalinių darbuotojai

 • Mokymų tema: „Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas pereinant nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos“
 • Mokymai (8 ak. val. trukmės) buvo vykdomi 2017 12 – 2018 01, apmokyta 192 darbuotojai. Mokymai vykdyti visuose Lietuvos regionuose.

3.1.1.11 Vaiko ir šeimos atvejo vadybininkų mokymai

 • Mokymų tema: „Kokybiška atvejo vadyba teikiant paslaugas vaikams ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams)“
 • Mokymai (16 ak. val. trukmės) buvo vykdomi 2018 07 – 09 mėn., apmokyta 234 vaiko ir šeimos atvejo vadybininkai. Mokymai vykdyti visuose Lietuvos regionuose.

3.1.1.12 Apmokyti (GIMK) Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojai

 • Paslauga dar teikiama, apmokyti 475 asmenys.

3.1.1.13 Apmokyti darbuotojus, dirbančius su šeima, kurioje yra asmuo su proto ir/ar psichikos negalia ir/arba vaikas, turintis elgesio ir emocijų sutrikimų

 • Apmokyti 464 asmenys.

3.1.1.14 Apmokyti asmenys, siekiantys įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą ir vertinimą

 • Vykdyti mokymai asmenims, siekiantiems įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą ir vertinimą, pagal GIMK programą.
 • Mokymai (80 ak. val. trukmės) buvo vykdomi 2018 08 – 10 mėn., apmokyta 46 specialistai.
3.2. Lietuvoje paslaugas tikslinėms grupėms teikiančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių vertinimas ir Socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo strategijos parengimas Įvertinti Lietuvoje paslaugas tikslinėms grupėms teikiančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo objektyvius ir subjektyvius poreikius ir parengti nacionalinę Socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo strategiją, pvz. 2017-2020 m. 3.2.1. Parengta socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo strategija, 1 vnt.

Įgyvendinta/numatoma: