Šiame puslapyje skelbiami projekto viešųjų pirkimų techninių specifikacijų projektai. Skelbdama techninių specifikacijų projektus, perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų tarnybos 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-222 “Dėl Informacijos viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo”. Tiekėjai dėl techninės specifikacijos projekte nustatytų techninių parametrų ir kitų reikalavimų gali teikti pasiūlymus ir pastabas iki techninės specifikacijos projekte numatyto termino. Perkančioji organizacija privalo atsakyti į tiekėjų prašymus, klausimus dėl techninės specifikacijos projekto iki pirkimo pradžios. Sprendimą, ar keis techninės specifikacijos projektą atsižvelgdama į tiekėjų pateiktas pastabas ir pasiūlymus, priima pati perkančioji organizacija.

Paskelbimo data Techninių specifikacijų projektai Projekto veikla
 2017 10 19 Institucinės globos pertvarkos socialinės reklamos kūrybinių sprendimų techninė specifikacija: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2017-648944 1.046 Socialinės reklamos kūrybinių sprendimų, gamybos ir medijos kanalų eterio tinklelio sukūrimo paslaugos pozityviam visuomenės požiūriui į globą bei įvaikinimą formavimui masinėse visuomenės informavimo priemonėse.
2017 02 22

Naujų formų bendruomeninių paslaugų asmenims,turintiems proto ir (ar) psichikos negalią,vaikams, likusiems be tėvų globos ir šeimoms, įtėviams, globėjams (rūpintojams) metodinių dokumentų parengimas

Atsisiųsti techninių specifikacijų projektus (.zip, 263 Kb)

1.1. Naujų formų bendruomeninių paslaugų vaikams, likusiems be tėvų globos, sukūrimas

1.2. Naujų formų bendruomeninių paslaugų neįgaliems suaugusiems ir vaikams (turintiems proto ir (ar) psichikos negalią), sukūrimas

1.3. Naujų formų bendruomeninių paslaugų šeimoms, įtėviams, globėjams (rūpintojams) sukūrimas

1.4. Bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo sistemos plėtra ir tobulinimas

2016 12 19 Pertvarkai atrinktų bandomųjų socialinės globos įstaigų gyventojų individualių poreikių vertinimo ir kiekvieno įvertinto tikslinių grupių atstovo individualaus plano sudarymo paslaugos 2.2. Globos įstaigose gyvenančių tikslinių grupių atstovų individualių poreikių vertinimas ir individualių planų sudarymas
 2016 12 16 Pertvarkomų globos įstaigų pertvarkos planų rengimo ekspertinio ir metodinio konsultavimo bei stebėsenos paslaugų techninė specifikacija  4.2.5. Parengti globos įstaigų pertvarkos planai
2016 11 23 Socialines paslaugas administruojančių  ir paslaugas vaikams, asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią,  ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančių darbuotojų mokymo paslaugų techninė specifikacija 

 

3.1.1. Socialines paslaugas administruojančių  ir paslaugas vaikams, asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią,  ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančių darbuotojų mokymo organizavimas

2016 10 27 Socialinių paslaugų tikslinių grupių asmenims pirkimų techninės specifikacijos 1.4. Bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo sistemos plėtra ir tobulinimas
2016 06 27 Institucinės globos pertvarkos srityje dirbančių centrinės valdžios aukščiausio lygio ir vidurinės grandies vadovų bei vyriausiųjų specialistų kompetenciją didinančių mokymų ir institucinės globos pertvarkoje dalyvaujančių regiono ir vietos lyderių kompetenciją didinančių mokymų organizavimas technines specifikacijos 4.2.3, 4.2.4. Apmokyti socialines paslaugas administruojančius ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančius darbuotojus
2016 06 21 Darbuotojų, dirbančių atrinktose pertvarkai bandomosiose globos įstaigose, motyvacijos ir kompetencijos, reikalingos naujų bendruomeninių paslaugų teikimui, vertinimo techninė specifikacija 2.4. Globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimas
2016 06 21 Globos įstaigose gyvenančių tikslinių grupių atstovų individualių poreikių įvertinimo ir individualių planų sudarymo paslaugų techninė specifikacija 2.2. Globos įstaigose gyvenančių tikslinių grupių atstovų individualių poreikių vertinimas ir individualių planų sudarymas