2012 m. lapkričio 16 d. pasirašytas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

įsakymas Nr. A1-517 „Dėl neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizacijos strateginių gairių patvirtinimo“; 2014 m. vasario 14 d. pasirašytas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-83 „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“.

Vadovaujantis šiais teisės aktais, Pertvarkos įgyvendinimą koordinuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pertvarką įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nevyriausybinės organizacijos bei savivaldybės.

2015 m. kovo 23 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje pasirašytas bendradarbiavimo, įgyvendinant institucinės globos sistemos pertvarką, memorandumas.

Memorandumą pasirašė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė, vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis, švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Ričardas Malinauskas ir Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkas Ramūnas Navickas.

Memorandume įtvirtintas visų pusių glaudus bendradarbiavimas, siekiant sukurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kiekvienam vaikui ir neįgaliajam, turinčiam proto ar psichikos negalią, ar jo šeimai, taip pat globėjams ir rūpintojams sudarysiančią sąlygas gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas bei reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje.

2014–2020 m. numatyti nuoseklūs ir koordinuoti veiksmai, skatinantys perėjimo iš institucinės socialinės globos prie paslaugų neįgaliems suaugusiems asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, vaikams ir jaunimui, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, ir likusiems be tėvų globos vaikams, įskaitant kūdikius, šeimoms bendruomenėje ir pagalbos šeimai, globėjams (rūpintojams) sistemos kūrimą (toliau – pertvarka).

Tikimasi, kad iki 2020 m. didelėse globos įstaigose vaikų nebeliks. Jie gyvens šeimose, šeimynose, mažuose, šeimos modelio, namų aplinkai artimuose globos namuose ir bendruomenėse. Tikslui pasiekti papildomai planuojama skirti iki 50 mln. eurų.