SUPAPRASTINTO PASLAUGOS TEIKIMO  GRAFIKO PILDYMO INSTRUKCIJA

 

Prieš pildant Paslaugos teikimo grafiką, regioniniam ekspertui el. paštu pateikiamas Paslaugos gavėjų sąrašas kartu pridedant Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) išduotas asmens darbingumo lygio pažymos kopiją, kurioje būtų nurodytas ligos diagnozė pagal TLK-10 (kodas F), o jeigu pažymoje šios žymos nėra, tuomet pridedama: gydytojo pažyma  arba NDNT informacinės sistemos,  duomenų bazės išrašas, kur būtų nurodyta diagnozė su kodu F.

Regioninis ekspertas suderintą sąrašą siunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas).

 

Gavus regioninio eksperto pritarimą ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Paslaugos teikimo pradžios pateikiamas Paslaugos teikimo grafikas (toliau – Grafikas).

Grafikas pildomas Departamentui pateiktoje MS Excel formoje, jos nekeičiant (formulės, langelių dydžiai ir t.t).

Grafiko viršuje įrašoma pildymo data, ataskaitinis laikotarpis (pvz.: 2020 m. gegužės mėn.), projekto kodas  (08.4.1.-ESFA-V-405-03-0001).

Grafoje „Fizinio rodiklio Nr.“ įrašomas projekto paraiškoje nurodytas numeris pagal planuojamą teikti paslaugą (1.1.1.1 – socialinės dirbtuvės; 1.1.1.2 – apsaugotas būstas; 1.1.1.3 – įdarbinimas su pagalba; 1.1.1.4 – pagalba priimant sprendimus).

Grafoje „Paslaugos teikėjas (partneris)“ įrašomas organizacijos pavadinimas, kuris yra nurodytas Valstybės įmonės Registrų centras įmonių registre.

Grafoje „Paslaugos teikimo vieta“ įrašomas tikslus adresas, kuriuo bus teikiama paslauga (pvz.: apsaugoto būsto paslaugos atveju įrašomas buto, kuriame bus apgyvendintas paslaugos gavėjas, adresas. Įdarbinimo su pagalba bei Pagalba priimant sprendimus atvejais reikia nurodyti įstaigos buveinės adresą).

Grafoje „Regionas“ įrašomas regionas, kuriame planuojamas paslaugų teikimas.

Grafoje „Paslaugos teikimo periodas“ įrašomi metai ir mėnuo, už kuriuos teikiamas grafikas (pvz.: 2020 m. gegužės mėn.). Grafiką reikia teikti kas mėnesį.

Grafoje „Paslaugos teikimo pradžia“ įrašoma paslaugos teikimo pradžios data (socialinių dirbtuvių atveju – pirmoji darbo diena).

Grafa „Pradžios valanda“ taikoma tik socialinėms dirbtuvėms – įrašomas socialinių dirbtuvių veiklos pradžios laikas t. y. paslaugos teikimo paslaugos gavėjui pradžios valanda. Teikiant kitas  paslaugas šis laukelis paliekamas tuščias.

Grafoje „Paslaugos teikimo pabaiga“ įrašomas paskutinė paslaugos teikimo data. Tuo atveju, jei paslauga bus tęsiama kitą mėnesį, įrašoma einamojo mėnesio paskutinė diena.

Grafa „Pabaigos valanda“ taikoma tik socialinėms dirbtuvėms – įrašomas socialinių dirbtuvių veiklos pabaigos laikas.

Grafoje „Paslaugos teikimo trukmė“ įrašoma vienam darbuotojui tenkanti paslaugos teikimo valandų suma per grafike minimą laikotarpį.

Grafoje „Paslaugos gavėjų vardas pavardė“ įrašomi paslaugos gavėjų vardai ir pavardės. Tuo atveju, jei paslaugos teikimo laikai skiriasi, jie įrašomi skirtingose eilutėse.

Grafoje „Paslaugą teikiančio specialisto kontaktai“ nurodomi  paslaugą teikiančio darbuotojo kontaktai.

Grafoje „Komentarai“ įrašomi komentarai  (pvz.: paslaugos gavėjų skaičius).