slide21. Uždavinys: Parengti vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) skirtų ir jų individualius poreikius atitinkančių naujų formų bendruomeninių paslaugų metodinį pagrindą ir pagerinti esamų socialinių paslaugų prieinamumą bei kokybę.

Veikla Tikslas Rodiklis
1.1. Naujų formų bendruomeninių paslaugų vaikams, likusiems be tėvų globos, sukūrimas
 1. Bendruomeniniai vaikų globos namai;
 2. Šeimai, patiriančiai krizę, paslaugos;
 3. Apsaugotas būstas ir (ar) Savarankiško gyvenimo namai (18-24 m. jaunuoliams, paliekantiems institucinę ir (arba) bendruomeninę globą).
1.1.1. Parengti metodinių dokumentų paketai, 3 vnt.
1.2. Naujų formų bendruomeninių paslaugų neįgaliems suaugusiems ir vaikams (turintiems proto ir (ar) psichikos negalią), sukūrimas
 1. Apsaugotas būstas suaugusiems asmenims
 2. Savarankiško gyvenimo namai suaugusiam;
 3. Grupinio gyvenimo namai;
 4. Socialinės reabilitacijos centro veikla,
 5. Socialinės globos Dienos socialinės globos centre paslaugos,
 6. Specializuotos slaugos ir globos Socialinės slaugos ir globos namuose,
 7. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvojo nustatymo sistemos ankstyvosios reabilitacijos paslaugos,
 8. Apsaugotos darbo vietos funkcionavimas,
 9. Socialinių dirbtuvių asmenim modelis,
 10. Specializuotas asmenų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią konsultavimas ir motyvavimas.
1.2.1. Parengti metodinių dokumentų paketai, 10 vnt.
1.3. Naujų formų bendruomeninių paslaugų šeimoms, įtėviams, globėjams (rūpintojams) sukūrimas
 1. Šeimos ir vaiko gerovės centrai
 2. Socialinio darbo su šeima programos;
 3. „Laikino atokvėpio“ neįgalaus suaugusio ir vaiko šeimai, globėjams (rūpintojams) paslaugos;
 4. Nėščiųjų, gimdyvių, vaiko ir (arba) neįgalaus vaiko susilaukusių šeimų konsultavimas;
 5. Tėvams, auginantiems vaiką ir (arba) neįgalų vaiką, skirtos edukacinės programos.
1.3.1. Parengti metodinių dokumentų paketai, 5 vnt.
1.4. Bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo sistemos plėtra ir tobulinimas
 1. Dienos užimtumo
 2. Asmenų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, savarankiško gyvenimo įgūdžių programos;
 3. Psichikos sveikatos centro veiklos;
 4. Atvejo vadyba;
 5. Socialinio globėjo paslaugos, bandomoji veikla;
 6. Kompleksinės mobilios specialistų komandos pagalba;
 7. Asmeninio asistentas;
 8. Psichologinės ir socialinės pagalbos, skirtos neįgalių tėvų šeimoms;
 9. Esamos Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo sistema;
 10. Vaiko, asmens ir šeimos socialinių paslaugų poreikio nustatymas;
 11. Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus aprašas.

1.4.1. Parengti metodiniai dokumentai, jų paketai, sistemos tobulinimo priemonės, 11 vnt.

1.4.2. Socialiniai globėjai, teikiantys paslaugas, 100 asm., 1.4.3. Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys, 494.

slide4

2. Uždavinys: Atlikti bandomųjų globos įstaigų gyventojų individualių poreikių bei įstaigų darbuotojų kompetencijos ir motyvacijos vertinimą.

Veikla Tikslas Rodiklis
2.1. Globos įstaigose gyvenančiųjų tikslinių grupių atstovų individualių poreikių nustatymo ir individualių planų sudarymo metodikų parengimas Poreikių vertinimui:

 1. vaikų, netekusių tėvų globos;
 2. suaugusių, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią;
 3. vaikų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią.
2.1.1. Parengtos metodikos, 3 vnt.
2.2. Globos įstaigose gyvenančių tikslinių grupių atstovų individualių poreikių vertinimas ir individualių planų sudarymas Kiekvienam įvertintam tikslinių grupių atstovui sudaryti individualų planą. 2.2.1. Įvertinti individualūs poreikiai ir parengti individualūs planai, 2700 asm.
2.3. Globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimo metodikos parengimas Įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimui 2.3.1. Parengtos darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimo metodikos, 1 vnt.
2.4. Globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimas Rengti regioninius bendruomeninių paslaugų ir infrastruktūros plėtros planus, detaliai planuojant socialinių paslaugų sistemos darbuotojų tobulinimą. 2.4.1. Įvertinti darbuotojai 1970 asm.

20160607_131813

3. Uždavinys: Tobulinti socialines paslaugas administruojančių ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančių darbuotojų profesinę kompetenciją.

Veikla Tikslas Planuojamas pasiekti rodiklis
3.1. Apmokyti socialines paslaugas administruojančius ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančius darbuotojus Apmokyti ir suteikti socialines paslaugas administruojančių ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiantiems darbuotojams reikalingas žinių ir įgūdžius, reikalingus tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. 3.1.1. Apmokyti darbuotojai, 4000 asmenų
3.2. Lietuvoje paslaugas tikslinėms grupėms teikiančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių vertinimas ir Socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo strategijos parengimas Įvertinti Lietuvoje paslaugas tikslinėms grupėms teikiančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo objektyvius ir subjektyvius poreikius ir parengti nacionalinę Socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo strategiją, pvz. 2017-2020 m. 3.2.1. Parengta socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo strategija, 1 vnt.

stebesenos_grupes_posedis

4. Uždavinys: Vykdyti Institucinės globos pertvarkos tarpinstitucinį, tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, plėtojant naujų formų bendruomenines paslaugas, užtikrinant socialinių paslaugų teikimo kompleksiškumą, rengiant pertvarkomų įstaigų, bendruomeninių paslaugų ir jų infrastruktūros planus bei vykdyti pertvarkos stebėseną.

Veikla Tikslas Rodiklis
4.1. Institucinės globos pertvarkos klasterio kūrimas ir tarpinstitucinio, tarpžinybinio bei tarpsektorinio bendradarbiavimo priemonių įgyvendinimas
 1. Klasterio kūrimo apskrito stalo diskusijos.
 2. Steigiamoji nacionalinė konferencija.
 3. Klasterio nacionalinio lygmens teminės konferencijos
 4. Nacionalinių ir regioninių apskrito stalo diskusijos.
 5. Teminiai nacionaliniai ir regioniniai seminarai.
4.1.1. Įgyvendintos Institucinės globos pertvarkos klasterio kūrimo ir bendradarbiavimo priemonės, 61 renginys.
4.2. Institucinės globos pertvarkos klasterio veiklų bendruomeninių paslaugų kūrimo ir plėtros srityje vykdymas
 1. Vaikui ir šeimai kompleksiškai teikiamų paslaugų valdymo modelis;
 2. Neįgaliems suaugusiems ir vaikams kompleksiškai teikiamų paslaugų valdymo modelis
 3. Centrinės valdžios aukščiausio lygio ir vidurinės grandies vadovų bei vyriausiųjų specialistų mokymai
 4. Regiono ir vietos lyderių mokymai
 5. Individualūs įstaigų pertvarkos planai.
 6. Infrastruktūros plėtros regionuose planai.
 7. Konsultacinė pagalba diegiant EQUASS Assurance kokybės užtikrinimo sistemą.

4.2.1. Parengtas modelis, 1 vnt.4.2.2. Parengtas modelis, 1 vnt.

4.2.3. Apmokyti darbuotojai, 40 asm.

4.2.4. Apmokyti vietos lyderiai, 300 asm.

4.2.5. GĮ pertvarkos planai, 27 vnt.

4.2.6. Bendruomeninių paslaugų plėtros regione planai, 10 vnt.

4.2.7. Konsultuotos įstaigos ir organizacijos, 15 vnt.

4.3. Institucinės globos pertvarkos tyrimų ir vertinimų vykdymas
 1. Lietuvos gyventojų požiūris į institucinės globos pertvarką.
 2. Lietuvos gyventojų požiūris į įvaikinimą, globą ir rūpinimąsi.
 3. Sistemos išoriniai vertinimai (stebėsena).

4.3.1. Tyrimo ataskaita, 1 vnt.4.3.2. Tyrimo ataskaita, 1 vnt.

4.3.3. Vertinimo ataskaita, 2 vnt.

IMG_8093

5. Uždavinys: Skatinti fizinių asmenų, šeimynų ir nevyriausybinių organizacijų vaikų globojimą (rūpinimąsi), vaikų įvaikinimą ir (ar) socialinių paslaugų teikimą likusiems be tėvų globos, patiriantiems socialinę riziką, neįgaliesiems bei savanorišką darbą šioje srityje, keisti visuomenės ir vietos bendruomenės vertybines nuostatas dėl institucinės globos pertvarkos, užtikrinti vykdomų pertvarkos procesų viešumą, projekto ir rezultatų žinomumą.

Veikla Tikslas Rodiklis
5.1. Vykdyti visuomenės ir atskirų jos grupių švietimą ir informavimą perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje ir šeimoje teikiamų paslaugų klausimais bei viešinti projektą, jo rezultatus
 1. Neigiamų nuostatų keitimas bei pozityvaus požiūrio plėtojimas į įvaikinimą ir globą, neįgalius asmenis.
 2. Socialinė reklama: masinio informavimo priemonėse; lauko; viešajame transporte; visuomeniniuose renginiuose. Viešų informacinių renginių ir socialinių akcijų visuomenei vykdymas. Logotipas, informacinė sistema, lankstinukai, plakatai, leidiniai.

5.1.1. Integruotos komunikacijos su visuomene strategija, 1 vnt.

5.1.2. Įgyvendintos komunikacijos su visuomene priemonės, 10 vnt.