Mokymai

3. Uždavinys: Tobulinti socialines paslaugas administruojančių ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančių darbuotojų profesinę kompetenciją.

Veikla Tikslas Pasiektas rodiklis
3.1. Apmokyti socialines paslaugas administruojančius ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančius darbuotojus Apmokyti ir suteikti socialines paslaugas administruojančių ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiantiems darbuotojams reikalingas žinių ir įgūdžius, reikalingus tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. 3.1.1. Apmokyti darbuotojai, 6325 unikalūs asmenys

Įgyvendinta:

3.1.1.1. Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistai parengti darbui su budinčiais (profesionaliais) globėjais

 • Mokymai buvo vykdomi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  atestuotiems asmenims pagal nacionalinę globėjų (rūpintojų) budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų rengimo programą GIMK.
 • Mokymai buvo vykdomi 2018 08-09 mėn., apmokyti 149 GIMK specialistai.

3.1.1.2. Apmokyti atvejo vadybininkai (teikiantys paslaugas negalią turintiems asmenims)

 • Mokymų tema: „Atvejo vadybos metodo taikymas teikiant asmenims su negalia ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) atvejo koordinavimo paslaugą“
 • Mokymai (24 ak. val. trukmės) buvo vykdomi 2020 01-04 mėn., apmokyti 149 darbuotojai, organizuojantys / teikiantys socialines paslaugas asmenims, turintiems negalią bei jų šeimoms.

3.1.1.3 Apmokyti asmeniniai asistentai

 • Mokymų tema: „Asmeninio asistento darbo ypatumai teikiant paslaugas asmenims, turintiems negalią bei jų šeimoms“
 • Mokymai (24 ak. val. trukmės) buvo vykdomi 2018 09- 11 mėn., apmokyti 253 soc. darbuotojai, teikiantys (ketinantys teikti) asmeninio asistento paslaugą. Mokymai vykdyti visuose Lietuvos regionuose.

3.1.1.4 Apmokyti su vaiku ir šeima dirbantys darbuotojai

 • Mokymų tema„Darbo ypatumai teikiant bendruomenines paslaugas likusiems be tėvų vaikams (įskaitant kūdikius), patiriantiems riziką vaikams bei jų šeimoms“
 • Mokymai (16 ak. val. trukmės) buvo vykdomi 2017 07- 2018 04, apmokyti 844 su vaiku ir šeima dirbantys darbuotojai. Mokymai vykdyti visuose Lietuvos regionuose.

3.1.1.5 Apmokyti su neįgaliaisiais ir jų šeimomis dirbantys darbuotojai

 • Mokymų tema: „Darbo ypatumai teikiant bendruomenines paslaugas asmenims, turintiems proto, psichikos negalią, bei jų šeimoms“
 • Mokymai (16 ak. val. trukmės) buvo vykdomi 2017 07- 2018 04, apmokyta 800 su neįgaliaisiais ir jų šeimomis dirbančių darbuotojų. Mokymai vykdyti visuose Lietuvos regionuose.

3.1.1.6 Apmokyti savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojai

 • Mokymų tema: „Bendruomeninių paslaugų vaikams teikimas savivaldybėje“
 • Mokymai (8 ak. val. trukmės) buvo vykdomi 2017 08-12 mėn., apmokyta 171 VTAS darbuotojas.

3.1.1.7 Pertvarkomų įstaigų vadovų mokymai

 • Mokymų tema: „Vadovavimas įstaigai institucinės globos pertvarkos kontekste“
 • Mokymai (8 ak. val. trukmės) buvo vykdomi 2018 09-10 mėn., apmokyta 98 globos įstaigų vadovai.

3.1.1.8 Apmokyti pertvarkomų globos įstaigų darbuotojai

 • Mokymų tema: „Pokyčiai pereinant nuo institucinės globos, prie paslaugų teikimo bendruomenėje“
 • Mokymai (8 ak. val. trukmės) vykdyti visuose Lietuvos regionuose, apmokyti 2905 pertvarkomų globos įstaigų darbuotojų.
 • Mokymų tema: „Bendruomeninių paslaugų teikimas likusiems be tėvų globos vaikams (įskaitant kūdikius), patiriantiems riziką vaikams, turintiems proto ir/ar psichikos negalią vaikams bei jų šeimoms“
 • Mokymai (24 ak. val. trukmės) vykdyti Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Vilniaus regionuose, apmokytas 1151 pertvarkomų globos įstaigų darbuotojas, tiesiogiai dirbantis su likusiais be tėvų globos vaikais (įskaitant kūdikius), patiriančiais riziką vaikais, turinčiais proto ir/ar psichikos negalią vaikais bei jų šeimomis
 • Mokymų tema: „Bendruomeninių paslaugų teikimas suaugusiems asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, bei jų šeimoms“
 • Mokymai (24 ak. val. trukmės) vykdyti Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus regionuose, apmokyti 984 pertvarkomų globos įstaigų darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su suaugusiais asmenimis, turinčiais proto, psichikos negalią, bei jų šeimomis.

3.1.1.9  Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistų parengimas darbui su ketinantiems globoti artimaisiais giminaičiais

 • Parengta Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programa (Mokytojo knyga ir Dalyvio knyga)
 • Įvyko 24 ak. val. 3 dienų mokymai 3 grupėms: 2016 m. kovo 14–16 d., 2016 m. kovo 21–23 d. ir 2016 m. balandžio 4–6 d.
 • Apmokyti 61 (>56) atestuoti socialiniai darbuotojai.

3.1.1.10 Apmokyti už socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą atsakingų savivaldybių administracijų struktūrinių padalinių darbuotojai

 • Mokymų tema: „Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas pereinant nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos“
 • Mokymai (8 ak. val. trukmės) buvo vykdomi 2017 12 – 2018 01, apmokyta 192 darbuotojai. Mokymai vykdyti visuose Lietuvos regionuose.

3.1.1.11 Vaiko ir šeimos atvejo vadybininkų mokymai

 • Mokymų tema: „Kokybiška atvejo vadyba teikiant paslaugas vaikams ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams)“
 • Mokymai (16 ak. val. trukmės) buvo vykdomi 2018 07 – 09 mėn., apmokyta 234 vaiko ir šeimos atvejo vadybininkai. Mokymai vykdyti visuose Lietuvos regionuose.

3.1.1.12 Apmokyti bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojai

 • Mokymai buvo vykdomi bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ir šeimynų dalyviams pagal globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (GIMK)
 • Mokymai (52 ak. val. trukmės) buvo vykdomi 2019 05 – 2020 05 mėn., visuose Lietuvos regionuose. Apmokyti 595 asmenys.

3.1.1.13 Apmokyti darbuotojus, dirbančius su šeima, kurioje yra asmuo su proto ir/ar psichikos negalia ir/arba vaikas, turintis elgesio ir emocijų sutrikimų

 • Mokymų tema: „Socialinio darbo su šeima, kurioje yra asmuo su proto ir / ar psichikos negalia ir / arba vaikas, turintis elgesio, emocijų sutrikimų, ypatumai“
 • Mokymai (16 ak. val. trukmės) buvo vykdomi 2019 04 – 07 mėn., apmokyti 464 darbuotojai. Mokymai vykdyti visuose Lietuvos regionuose.

3.1.1.14 Apmokyti asmenys, siekiantys įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą ir vertinimą

 • Vykdyti mokymai asmenims, siekiantiems įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą ir vertinimą, pagal GIMK programą.
 • Mokymai (80 ak. val. trukmės) buvo vykdomi 2018 08 – 10 mėn., apmokyta 46 specialistai.

3.1.1.15. Komandiniai mokymai

 • Mokymai vykdyti vaiko gerovės srityje dirbantiems specialistams.
 • Mokymai (8 ak. val. trukmės) buvo vykdomi 2020 02 – 06 mėn., visuose Lietuvos regionuose. Apmokyti 735 specialistai.

 

3.1.1.16. Mokymai tema „Elgesio korekcijos metodų taikymas dirbant su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų“

 • Mokymai vykdyti globos įstaigų darbuotojams, dirbantiems su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų.
 • Mokymai (64 ak. val. trukmės) buvo vykdomi 2020 01 – 05 mėn., apmokyti 66 darbuotojai.